Mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại

Tác giả : Mỹ Bảo

Edit : Kitt Cat, Mít Fly

Beta : Mít Fly, Trâm Pâu

Convert: Nothing_nhh

Nguồn: Tàng Thư Viện

Thể loại : Đoản văn, ấm áp

1 || 2